Shrinkwrapped Columns

auto auto

auto (less content - less width) auto (extra content turns shrinkwrapped columns into content-proportioned columns)